รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  จ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการต.ค.65-มี.ค.66  
  งบประมาณ 1,669,896.00 บาท เบิกจ่าย 1,080,633.00 บาท คงเหลือ 589,263.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ตอบแทนพี่เลี้ย 0.00 0.00 189,000.00 14  พ.ย. 2565
2 ประกันส.พี่เลี้ยง 0.00 0.00 5,670.00 14  พ.ย. 2565
3 พี่เลี้ยง 7 คน 0.00 0.00 63,000.00 14  พ.ย. 2565
4 ตอบแทนพี่เลี้ยง 0.00 0.00 182,100.00 22  พ.ย. 2565
5 ประกันส. 0.00 0.00 5,463.00 22  พ.ย. 2565
6 ตอบแทนพี่เลี้ยง 0.00 0.00 81,000.00 22  พ.ย. 2565
7 ตอบแทนพี่เลี้ยงฎ171 0.00 0.00 180,000.00 21  ธ.ค. 2565
8 ประกันส.ฎ172 0.00 0.00 5,400.00 21  ธ.ค. 2565
9 ตอบแทนพี่เลี้ยงฎ173 0.00 0.00 90,000.00 21  ธ.ค. 2565
10 ตอบแทนพี่เลี้ยงฎ299 0.00 0.00 180,000.00 27  ม.ค. 2566
11 ประกันส.พี่เลี้ยงฎ300 0.00 0.00 9,000.00 27  ม.ค. 2566
12 ตอบแทนพี่เลี้ยงฎ301 0.00 0.00 90,000.00 27  ม.ค. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอยุธยา เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา