รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  นักการต่อเนื่อง sp 2 ยาม แม่บ้าน ครูขั้นวิกฤต ม.ค.-มี.ค.  
  งบประมาณ 1,979,400.00 บาท เบิกจ่าย 747,316.00 บาท คงเหลือ 1,232,084.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ตอบแทนนักการฎ295 0.00 0.00 117,000.00 27  ม.ค. 2566
2 ประกันส.นักการฎ296 0.00 0.00 5,850.00 27  ม.ค. 2566
3 นักการ sp2ฎ297 0.00 0.00 303,387.00 27  ม.ค. 2566
4 ประกันส.sp2นักการ 0.00 0.00 15,169.00 27  ม.ค. 2566
5 ตอบแทนนักการ 0.00 0.00 297,000.00 22  พ.ย. 2565
6 ประกันส. 0.00 0.00 8,910.00 22  ก.พ. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอยุธยา เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา