รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  ค่าจ้างธุรการ15,000ธุรการ9,000  
  งบประมาณ 4,545,000.00 บาท เบิกจ่าย 1,532,250.00 บาท คงเหลือ 3,012,750.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ตอบแทนธุรการฎ292 0.00 0.00 825,000.00 27  ม.ค. 2566
2 ประกันส.ธุรการฎ293 0.00 0.00 41,250.00 27  ม.ค. 2566
3 ตอบแทนธุรการฎ294 0.00 0.00 666,000.00 27  ม.ค. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอยุธยา เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา