รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  ปป.โรงเรียนในสังกัด 23 ร.ร.  
  งบประมาณ 10,886,400.00 บาท เบิกจ่าย 6,943,300.00 บาท คงเหลือ 3,943,100.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ซ่อมอาคารเรียนสิ่งประกอบ 223,200.00 0.00 0.00 9  ธ.ค. 2565
2 ซ่อมอาคารเรียนสิ่งประกอบ 487,000.00 0.00 0.00 14  ธ.ค. 2565
3 ซ่อมอาคารเรียนสิ่งประกอบ 59,900.00 0.00 0.00 7  ธ.ค. 2565
4 ซ่อมอาคารเรียนสิ่งประกอบ 357,700.00 0.00 0.00 7  ธ.ค. 2565
5 ซ่อมอาคารเรียนสิ่งประกอบ 300,000.00 0.00 0.00 8  ธ.ค. 2565
6 ซ่อมห้องส้วมธรรมนาวา 489,500.00 0.00 0.00 22  ธ.ค. 2565
7 ซ่อมอาคารเรียนสิ่งประกอบเปรมปรีชา 412,200.00 0.00 0.00 22  ธ.ค. 2565
8 ซ่อมอาคารเรียนสิ่งประกอบวัดเทพมงคล 182,000.00 0.00 0.00 20  ธ.ค. 2565
9 ปรับปรุงอาคารเรียนวัดสุทธิ 804,500.00 0.00 0.00 27  ธ.ค. 2565
10 เบิกซ่อมอาคารเปรมปรีชา 0.00 200,000.00 0.00 28  ธ.ค. 2565
11 ซ่อมอาคารเรียนชายนาพัฒนา 428,500.00 0.00 0.00 29  ธ.ค. 2565
12 ปรับปรุงอาคารเรียนวัดอินทอารี 465,000.00 0.00 0.00 5  ม.ค. 2566
13 ปป.อาคารเรียนวัดสุคนธาราม 325,600.00 0.00 0.00 17  ม.ค. 2566
14 ซ่อมอาคารเรียนห้องส้วมราษฎร์ศุภประดิษฐ์ 438,200.00 0.00 0.00 17  ม.ค. 2566
15 เบิกค่าซ่อมแซมวัดสุคนธาราม 0.00 325,600.00 0.00 17  ม.ค. 2566
16 ซ่อมอาคารเรียนวัดตลาด 795,000.00 0.00 0.00 17  ม.ค. 2566
17 เบิกราษฎร์ศุภประดิษฐ์ 0.00 438,200.00 0.00 17  ม.ค. 2566
18 เบิกวัดสุทธิฎ265 0.00 482,700.00 0.00 20  ม.ค. 2566
19 ซ่อมอาคารเรียนวัดตรี 759,000.00 0.00 0.00 30  ม.ค. 2566
20 ซ่อมอาคารเรียนธรรมนาวา 0.00 120,000.00 0.00 17  ม.ค. 2566
21 3100040416 0.00 120,000.00 0.00 26  ม.ค. 2566
22 ปป.อาคารเรียนวัดแจ้ง 416,000.00 0.00 0.00 19  ม.ค. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอยุธยา เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา