รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบอุดหนุน ปีงบประมาณ 2566
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา (092211)
  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาอนุบาลจนจบขั้นพื้นฐาน (20004420022004100272)
  1. กิจกรรม : สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (5199300000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
1.1  กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ง 241/4832 ครั้งที่ 8 ลว. 25  ต.ค. 2565) [ใบเงินงวด] กลุ่มการเงิน  4,381,929.00  0.00  0.00  4,381,929.00  0.00 100.00
1.3  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ง 241/5382 ครั้งที่ 95 ลว. 28  พ.ย. 2565) [ใบเงินงวด] กลุ่มการเงิน  3,586.00  0.00  0.00  3,586.00  0.00 100.00
1.5  กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ง 241/174 ครั้งที่ 174 ลว. 9  ม.ค. 2566) [ใบจัดสรร] งบโรงเรียน  1,637,627.00  0.00  0.00  1,637,627.00  0.00 100.00
- รวม  6,023,142.00  0.00 0.00 6,023,142.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา (092211)
  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาอนุบาลจนจบขั้นพื้นฐาน (20004420022004100349)
  2. กิจกรรม : สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (5199300000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
2.1  ค่าจัดการเรียนการสอน (ง 241/4832 ครั้งที่ 8 ลว. 25  ต.ค. 2565) [ใบเงินงวด] กลุ่มการเงิน  19,424,292.00  0.00  0.00  19,424,292.00  0.00 100.00
2.3  ค่าจัดการเรียนการสอน (ง 241/5382 ครั้งที่ 95 ลว. 28  พ.ย. 2565) [ใบเงินงวด] กลุ่มการเงิน  55,700.00  0.00  0.00  55,700.00  0.00 100.00
2.5  ค่าจัดการเรียนการสอน (ง 241/174 ครั้งที่ 174 ลว. 9  ม.ค. 2566) งบโรงเรียน  6,321,407.00  0.00  0.00  6,321,407.00  0.00 100.00
- รวม  25,801,399.00  0.00 0.00 25,801,399.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา (092211)
  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาอนุบาลจนจบขั้นพื้นฐาน (20004420022004100118)
  3. กิจกรรม : สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (5199300000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
3.1  ค่าอุปกรณ์การเรียน (ง 241/4832 ครั้งที่ 8 ลว. 25  ต.ค. 2565) [ใบเงินงวด] กลุ่มการเงิน  3,465,655.00  0.00  0.00  3,465,655.00  0.00 100.00
3.3  ค่าอุปกรณ์การเรียน (ง 241/5382 ครั้งที่ 95 ลว. 28  พ.ย. 2565) [ใบเงินงวด] กลุ่มการเงิน  2,980.00  0.00  0.00  2,980.00  0.00 100.00
3.5  ค่าอุปกรณ์การเรียน (ง 241/174 ครั้งที่ 174 ลว. 9  ม.ค. 2566) งบโรงเรียน  1,294,205.00  0.00  0.00  1,294,205.00  0.00 100.00
- รวม  4,762,840.00  0.00 0.00 4,762,840.00 0.00 100.00 -
- รวมงบประมาณทั้งหมด  36,587,381.00  0.00 0.00 36,587,381.00 0.00 100.00  -
ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอยุธยา เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา