รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2566
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (20004660009200000)
  1. กิจกรรม : การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับร.ร.ปกติ (0516400000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
1.1  บริหารจัดการในเขตพื้นที่ (ง 241/4881 ครั้งที่ 16 ลว. 27  ต.ค. 2565) [ใบเงินงวด] กลุ่มการเงิน  3,000,000.00  0.00  0.00  2,184,261.82  815,738.18 72.81
1.3  ตอบแทนสอนศาสนาอิสลาม (ง 241/126 ครั้งที่ 193 ลว. 12  ม.ค. 2566) [ใบเงินงวด] งบโรงเรียน  352,000.00  0.00  0.00  0.00  352,000.00 0.00
1.5  ค่าเช่าที่ดินวัดฤาไชย (ง 241/260 ครั้งที่ 227 ลว. 25  ม.ค. 2566) [ใบเงินงวด] งบโรงเรียน  1,200.00  0.00  0.00  1,200.00  0.00 100.00
- รวม  3,353,200.00  0.00 0.00 2,185,461.82 1,167,738.18 65.18 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (20004660009200000)
  2. กิจกรรม : การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับร.ร.ปกติ(สนับสนุนการศึกษาบังคับ) (0516405272)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
2.1  สมทบกองทุนทดแทน (ง 241/167 ครั้งที่ 201 ลว. 17  ม.ค. 2566) [ใบจัดสรร] งบสำนักงาน  35,496.00  0.00  0.00  0.00  35,496.00 0.00
2.3  ค่าอินเทอร์เน็ต (ง 241/195 ครั้งที่ 207 ลว. 19  ม.ค. 2566) [ใบเงินงวด] งบโรงเรียน  1,791,600.00  0.00  0.00  0.00  1,791,600.00 0.00
- รวม  1,827,096.00  0.00 0.00 0.00 1,827,096.00 0.00 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (20004660009200000)
  3. กิจกรรม : การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับร.ร.ปกติ(พัฒนาหลักสูตรที่หลากหลาย) (0516452034)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
3.1  ส่งเสริมสนับสนุนการให้ข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนรู้ (ง 241/5054 ครั้งที่ 54 ลว. 8  พ.ย. 2565) [ใบเงินงวด] กลุ่มนิเทศฯ  5,000.00  0.00  0.00  0.00  5,000.00 0.00
- รวม  5,000.00  0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (20004660009200000)
  4. กิจกรรม : การจัดการศึกษามัธยมศึกษาสำหรับร.ร.ปกติ(พัฒนาครูอย่างมีประสิทธิภาพ)) (0516551999)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
4.1  ค่าใช้จ่ายในการอบรมเสริมสร้างกลุ่มผู้นำ PA Support Team (ง 241/5365 ครั้งที่ 93 ลว. 28  พ.ย. 2565) [ใบเงินงวด] กลุ่มนิเทศฯ  10,000.00  0.00  0.00  0.00  10,000.00 0.00
- รวม  10,000.00  0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (20004660009200000)
  5. กิจกรรม :ส่งเสริมให้บุคคลได้รับสิทธิโอกาสทางการศึกษาพื้นฐานทั่วถึงสอดคล้องตามบริบท  (5201500000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
5.1  คชจ.ดำเนินการรับนร. (ง 241/ ครั้งที่ 107 ลว. 6  ธ.ค. 2565) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  11,000.00  0.00  0.00  0.00  11,000.00 0.00
5.3  คชจ.ในการประชุมโรงแรมเชียงใหม่ภูคิผอ.ส่งเสริม (ง 241/ ครั้งที่ 125 ลว. 14  ธ.ค. 2565) [ใบเงินงวด] กลุ่มส่งเสริมการสึกษา  5,500.00  0.00  0.00  5,500.00  0.00 100.00
- รวม  16,500.00  0.00 0.00 5,500.00 11,000.00 33.33 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (20004660009200000)
  6. กิจกรรม : การช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายทางสังคม (6240800000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
6.1  ค่าใช้จ่ายเดินทางโครงการอบรมจนท.ส่งเสริมความประพฤตินร. (ง 241/5750 ครั้งที่ 148 ลว. 20  ธ.ค. 2565) [ใบเงินงวด] งบโรงเรียน  1,200.00  0.00  0.00  1,152.00  48.00 96.00
6.3  คชจ.เดินทาง 2 รุ่นอบรมตรวจสอบจาก สตง. (ง 241/125 ครั้งที่ 2000 ลว. 12  ม.ค. 2566) กลุ่มการเงิน  2,000.00  0.00  0.00  480.00  1,520.00 24.00
- รวม  3,200.00  0.00 0.00 1,632.00 1,568.00 51.00 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (20004660009200000)
  7. กิจกรรม : การจัดการศึกษาม.ต้นสำหรับร.ร.ปกติ (660516500000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
7.1  ตอบแทนสอนศาสนาอิสลาม (ง 241/126 ครั้งที่ 193 ลว. 12  ม.ค. 2566) งบโรงเรียน  88,000.00  0.00  0.00  35,000.00  53,000.00 39.77
- รวม  88,000.00  0.00 0.00 35,000.00 53,000.00 39.77 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (20004660009200000)
  8. กิจกรรม : การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสำหรับร.ร.ปกติด (660516500000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
8.1  ค่าเช่าที่ดินร.ร.สินสังวาลย์ (ง 241/124 ครั้งที่ 189 ลว. 12  ม.ค. 2566) งบโรงเรียน  35,000.00  0.00  0.00  0.00  35,000.00 0.00
- รวม  35,000.00  0.00 0.00 0.00 35,000.00 0.00 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  ผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (20004350003002000000)
  9. กิจกรรม : ส่งเสริมศักยภาพในการเรียนระดับม.ต้นส่งเสริมสอนจีนสู่สากล (665019432857)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
9.1  ค่าจ้างครูจีน (ง 241/233 ครั้งที่ 216 ลว. 20  ม.ค. 2566) งบโรงเรียน  135,000.00  0.00  0.00  54,000.00  81,000.00 40.00
- รวม  135,000.00  0.00 0.00 54,000.00 81,000.00 40.00 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (20004350002002000000)
  10. กิจกรรม : การจัดการศึกษาม.ต้นสำหรับร.ร.ปกติสนับสนุนความเข้มแข็งในการพัฒนาครู (660516551999)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
10.1  คชจ.เดินทางพัฒนางานนิเทศการศึกษา (ง 241/253 ครั้งที่ 231 ลว. 25  ม.ค. 2566) กลุ่มนิเทศฯ  1,000.00  0.00  0.00  0.00  1,000.00 0.00
- รวม  1,000.00  0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 -
  แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ศตวรรษที่ ๒๑ (20004310045002000000)
  11. กิจกรรม : พัฒนาครูเพื่อการจัดการเรียนรู้สู่ฐานสมรรถนะ (660010400000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
11.1  คชจ.ค.พัฒนาครูเพื่อการจัดการเรียนรู้สู่ฐานสมรรถนะเชิงรุก (ง 241/ ครั้งที่ 195 ลว. 16  ม.ค. 2566) [ใบจัดสรร] กลุ่มนิเทศฯ  40,000.00  0.00  0.00  0.00  40,000.00 0.00
- รวม  40,000.00  0.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00 -
  แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ (092212)
  ผลผลิตรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ (20004350002002000000)
  12. กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ (7945600000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
12.1  ประกันสังคมพ.ราชการและกองทุนเงินทดแทนต.ค.-ก.พ.66 (ง 241/4811 ครั้งที่ 7 ลว. 25  ต.ค. 2565) [ใบเงินงวด] กลุ่มการเงิน  309,000.00  0.00  0.00  149,028.00  159,972.00 48.23
- รวม  309,000.00  0.00 0.00 149,028.00 159,972.00 48.23 -
  แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ (092212)
  ผลผลิตค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิต (20004140008002000000)
  13. กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ (667945)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
13.1  ค่าเช่าบ้านต.ค.65-ก.พ.66 (ง 241/5197 ครั้งที่ 67 ลว. 14  พ.ย. 2565) [ใบเงินงวด] กลุ่มการเงิน  1,257,500.00  0.00  0.00  941,000.00  316,500.00 74.83
- รวม  1,257,500.00  0.00 0.00 941,000.00 316,500.00 74.83 -
- รวมงบประมาณทั้งหมด  7,080,496.00  0.00 0.00 3,371,621.82 3,708,874.18 47.62  -
ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอยุธยา เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา