รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  ค่าตอบแทนพ.ราชการ(241/700)  
  งบประมาณ 4,453,000.00 บาท เบิกจ่าย 1,601,530.00 บาท คงเหลือ 2,851,470.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ตอบแทนพ.ราชการฎ437 0.00 0.00 1,601,530.00 8  มี.ค. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอยุธยา เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา