รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  กำกับติดตามโครงการ ร.ร.สุจริต  
  งบประมาณ 10,000.00 บาท เบิกจ่าย 2,864.00 บาท คงเหลือ 7,136.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 คชจ.เดินทางฎ478 0.00 0.00 2,864.00 23  มี.ค. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอยุธยา เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา