สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอยุธยา เขต 2
   
รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  ค่าใช้จ่ายดำเนินกิจกรรมโครงการสนง.สุจริต  
  งบประมาณ 40,000.00 บาท เบิกจ่าย 24,500.00 บาท คงเหลือ 15,500.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 คชจ.ในการประชุม638 0.00 0.00 3,400.00 18  พ.ค. 2566
2 ค่าถ่ายเอกสาร641 0.00 0.00 1,100.00 18  พ.ค. 2566
3 ค่าถ่ายเอกสาร735 0.00 0.00 2,280.00 19  มิ.ย. 2566
4 เงินยืมออ๊ด 0.00 0.00 17,720.00 6  มิ.ย. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอยุธยา เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา