รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  ป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  
  งบประมาณ 106,000.00 บาท เบิกจ่าย 7,900.00 บาท คงเหลือ 98,100.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าถ่ายเอกสารฎ408 0.00 0.00 800.00 27  มี.ค. 2566
2 ค่าวัสดุฎ409 0.00 0.00 1,750.00 27  ก.พ. 2566
3 ค่าอาหารว่างในการประชุม 0.00 0.00 2,850.00 15  มี.ค. 2566
4 ค่ากระเป๋าเอกสารฎ455 0.00 0.00 2,500.00 15  มี.ค. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอยุธยา เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา