สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอยุธยา เขต 2
   
รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  บริหารจัดการในเขตพื้นที่  
  งบประมาณ 1,000,000.00 บาท เบิกจ่าย 689,839.73 บาท คงเหลือ 310,160.27 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เงินยืมศศินา760 0.00 0.00 18,538.00 27  มิ.ย. 2566
2 ลูกจ้างเขต758 0.00 0.00 90,000.00 26  มิ.ย. 2566
3 เงินยืม763 0.00 0.00 60,800.00 28  มิ.ย. 2566
4 ค่าน้ำประปาฎ765 0.00 0.00 5,167.68 29  มิ.ย. 2566
5 ค่าอินเทอร์เน็ต766 0.00 0.00 13,417.80 29  มิ.ย. 2566
6 ค่าโทรศัพท์767 0.00 0.00 369.15 29  มิ.ย. 2566
7 คชจ.เดินทาง71 0.00 0.00 14,852.00 6  ก.ค. 2566
8 คชจ.ในการประชุม772 0.00 0.00 14,175.00 6  ก.ค. 2566
9 ค่าถ่ายเอกสาร777 0.00 0.00 300.00 6  ก.ค. 2566
10 ค่าวัสดุ778 0.00 0.00 2,890.00 6  ก.ค. 2566
11 ค่าไฟฟ้า781 0.00 0.00 99,243.10 6  ก.ค. 2566
12 ไปรษณีย์782 0.00 0.00 6,178.00 6  ก.ค. 2566
13 ถ่ายเอกสาร779 0.00 0.00 9,900.00 6  ก.ค. 2566
14 ถ่ายเอกสาร780 0.00 0.00 19,690.00 6  ก.ค. 2566
15 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง287 0.00 0.00 12,560.00 7  ก.ค. 2566
16 ค่าวัสดุ788 0.00 0.00 10,600.00 7  ก.ค. 2566
17 เงินยืมกนก791 0.00 0.00 59,960.00 10  ก.ค. 2566
18 เงินยืมวรนุช807 0.00 0.00 37,600.00 13  ก.ค. 2566
19 คชจ.ร.ร.ต้นแบบ813 0.00 0.00 9,490.00 17  ก.ค. 2566
20 คชจ.เดินทาง814 0.00 0.00 19,833.00 17  ก.ค. 2566
21 ค่าโทรศัพท์836 0.00 0.00 1,000.00 19  ก.ค. 2566
22 เงินยืมสุชานรี830 0.00 0.00 5,420.00 18  ก.ค. 2566
23 ลูกจ้างเขต838 0.00 0.00 90,000.00 21  ก.ค. 2566
24 คชจ.เดินทางศน.842 0.00 0.00 7,505.00 21  ก.ค. 2566
25 ค่าวัสดุ854 0.00 0.00 2,400.00 21  ก.ค. 2566
26 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง856 0.00 0.00 11,900.00 24  ก.ค. 2566
27 เติม 0.00 0.00 66,051.00 1  ส.ค. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอยุธยา เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา