สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอยุธยา เขต 2
   
รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  ค่าอินเทอร์เน็ต  
  งบประมาณ 895,800.00 บาท เบิกจ่าย 356,144.79 บาท คงเหลือ 539,655.21 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าไฟฟ้า783 0.00 0.00 106,908.04 6  ก.ค. 2566
2 ค่าอินเทอร์เน็ต 0.00 0.00 1,498.00 6  ก.ค. 2566
3 ค่าอินเทอร์เน็ต790 0.00 0.00 120,584.85 10  ก.ค. 2566
4 ค่าอินเทอร์เน็ต829 0.00 0.00 100,329.00 17  ก.ค. 2566
5 ค่าอินเทอร์เน็ต837 0.00 0.00 26,824.90 19  ก.ค. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอยุธยา เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา