รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  คชจ.ในการประชุมโรงแรมเชียงใหม่ภูคิผอ.ส่งเสริม  
  งบประมาณ 5,500.00 บาท เบิกจ่าย 5,500.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 คชจ.ในการอบรมส่งเสริม 0.00 0.00 5,500.00 22  ธ.ค. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอยุธยา เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา