รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  ค่าใช้จ่ายเดินทางโครงการอบรมจนท.ส่งเสริมความประพฤตินร.  
  งบประมาณ 1,200.00 บาท เบิกจ่าย 1,152.00 บาท คงเหลือ 48.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 คชจ.เดินทางฎ252 0.00 0.00 1,152.00 17  ม.ค. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอยุธยา เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา