รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  คชจ.เดินทาง 2 รุ่นอบรมตรวจสอบจาก สตง.  
  งบประมาณ 2,000.00 บาท เบิกจ่าย 1,910.00 บาท คงเหลือ 90.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ 0.00 0.00 480.00 3  ก.พ. 2566
2 คชจ.เดินทางฎ383 0.00 0.00 1,430.00 21  ก.พ. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอยุธยา เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา