รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  ตอบแทนสอนศาสนาอิสลาม  
  งบประมาณ 352,000.00 บาท เบิกจ่าย 16,000.00 บาท คงเหลือ 336,000.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ตอบแทนสอนศาสนาฎ496 0.00 0.00 16,000.00 27  มี.ค. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอยุธยา เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา