สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอยุธยา เขต 2
   
รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  ตอบแทนสอนศาสนาอิสลาม  
  งบประมาณ 352,000.00 บาท เบิกจ่าย 345,688.00 บาท คงเหลือ 6,312.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ตอบแทนสอนศาสนาฎ496 0.00 0.00 16,000.00 27  มี.ค. 2566
2 ตอบแทนสอนศาสนาฎ519 0.00 0.00 56,000.00 3  เม.ย. 2566
3 ตอบแทนสอนศาสนาฎ544 0.00 0.00 224,000.00 10  เม.ย. 2566
4 ตอบแทนสอนศาสนา605 0.00 0.00 48,000.00 1  พ.ค. 2566
5 คชจ.เดินทาง607 0.00 0.00 1,688.00 1  พ.ค. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอยุธยา เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา