สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอยุธยา เขต 2
   
รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  ตอบแทนสอนศาสนาอิสลาม  
  งบประมาณ 88,000.00 บาท เบิกจ่าย 88,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 สอนศาสนาเชียงรากน้อยฎ495 0.00 0.00 8,000.00 27  มี.ค. 2566
2 ตอบแทนสอนศาสนาฎ545 0.00 0.00 64,000.00 10  เม.ย. 2566
3 ตอบแทนสอนศาสนา606 0.00 0.00 16,000.00 1  พ.ค. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอยุธยา เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา