รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  ตอบแทนสอนศาสนาอิสลาม  
  งบประมาณ 88,000.00 บาท เบิกจ่าย 43,000.00 บาท คงเหลือ 45,000.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าเช่าที่ดินสินสังวาลย์ฎ321 0.00 0.00 35,000.00 3  ก.พ. 2566
2 สอนศาสนาเชียงรากน้อยฎ495 0.00 0.00 8,000.00 27  มี.ค. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอยุธยา เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา