สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอยุธยา เขต 2
   
รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  สมทบกองทุนทดแทน  
  งบประมาณ 35,496.00 บาท เบิกจ่าย 18,000.00 บาท คงเหลือ 17,496.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ประกันส.372 0.00 0.00 4,500.00 24  พ.ค. 2566
2 ประกันส.759 0.00 0.00 4,500.00 26  มิ.ย. 2566
3 ประกันส. 0.00 0.00 4,500.00 2  พ.ค. 2566
4 ประกันส.839 0.00 0.00 4,500.00 21  ก.ค. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอยุธยา เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา