สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอยุธยา เขต 2
   
รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  ค่าอินเทอร์เน็ต  
  งบประมาณ 1,791,600.00 บาท เบิกจ่าย 1,834,455.74 บาท คงเหลือ -42,855.74 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าอินเทอร์เน็ตฎ415 0.00 0.00 96,712.00 1  มี.ค. 2566
2 ค่าอินเทอร์เน็ตฎ416 0.00 0.00 56,982.34 1  มี.ค. 2566
3 ค่าอินเทอร์เน็ตฎ417 0.00 0.00 749.00 1  มี.ค. 2566
4 ค่าอินเทอร์เน็ตฎ472 0.00 0.00 61,388.76 21  มี.ค. 2566
5 ค่าอินเทอร์เน็ตฎ473 0.00 0.00 749.00 23  มี.ค. 2566
6 ค่าอินเทอร์เน็ตฎ491 0.00 0.00 106,147.04 24  มี.ค. 2566
7 ค่าอินเทอร์เน็ต566 0.00 0.00 91,881.50 18  เม.ย. 2566
8 ค่าอินเทอร์เน็ตฎ567 0.00 0.00 749.00 18  เม.ย. 2566
9 ค่าอินเทอร์เน็ต568 0.00 0.00 45,804.41 18  เม.ย. 2566
10 ค่าไฟฟ้า616 0.00 0.00 110,686.56 2  พ.ค. 2566
11 อินเทอร์เน็ต617 0.00 0.00 25,838.31 2  พ.ค. 2566
12 อินเทอร์เน็ต618 0.00 0.00 38,815.25 2  พ.ค. 2566
13 ค่าอินเทอร์เน็ต664 0.00 0.00 97,978.00 23  พ.ค. 2566
14 ค่าอินเทอร์เน็ต665 0.00 0.00 29,204.58 23  พ.ค. 2566
15 ค่าอินเทอร์เน็ต634 0.00 0.00 17,524.41 15  พ.ค. 2566
16 เบิกเกินส่งคืนค่าจ้างลูกจ้าง 0.00 0.00 -1,742.00 31  พ.ค. 2566
17 เบิกเกินส่งคืนประกันส. 0.00 0.00 -87.00 31  พ.ค. 2566
18 ค่าอินเทอร์เน็ต703 0.00 0.00 34,411.20 13  มิ.ย. 2566
19 ค่าอินเทอร์เน็ต712 0.00 0.00 115,030.92 15  มิ.ย. 2566
20 ค่าอินเทอร์เน็ต754 0.00 0.00 12,261.75 23  มิ.ย. 2566
21 ค่าอินเทอร์เน็ต755 0.00 0.00 25,035.87 23  มิ.ย. 2566
22 ลูกจ้างเขต671 0.00 0.00 90,000.00 24  พ.ค. 2566
23 เบิกหักผลักส่ง 0.00 0.00 778,334.84 1  มิ.ย. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอยุธยา เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา