สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอยุธยา เขต 2
   
รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  ค่าจ้างครูจีน  
  งบประมาณ 135,000.00 บาท เบิกจ่าย 139,478.00 บาท คงเหลือ -4,478.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ครูสอนภาษาจีน 0.00 0.00 54,000.00 26  ม.ค. 2566
2 ค่าน้ำมันศน.วัชระฎ345 0.00 0.00 1,000.00 9  ก.พ. 2566
3 คชจเดินทางฎ387 0.00 0.00 3,478.00 21  ก.พ. 2566
4 ครูสอนภาษาจีน 0.00 0.00 27,000.00 21  ก.พ. 2566
5 ค่าจ้างสอนครูจีนฎ452 0.00 0.00 27,000.00 15  มี.ค. 2566
6 จ้างสอนครูจีนฎ543 0.00 0.00 27,000.00 10  เม.ย. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอยุธยา เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา