รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  ค่าเช่าที่ดินวัดฤาไชย  
  งบประมาณ 1,200.00 บาท เบิกจ่าย 1,200.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าเช่าที่ดินวัดฤาไชย 0.00 0.00 1,200.00 3  ก.พ. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอยุธยา เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา