รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  ค่าเช่าที่ดินร.ร.สินสังวาลย์  
  งบประมาณ 35,000.00 บาท เบิกจ่าย 0.00 บาท คงเหลือ 35,000.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอยุธยา เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา