รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  คชจ.พัฒนาความสามารถทางวิาการระดับนานาชาติ  
  งบประมาณ 5,300.00 บาท เบิกจ่าย 5,300.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 คชจ.แข่งขันทางวิชาการส่งเสริมฎ406 0.00 0.00 5,300.00 27  มี.ค. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอยุธยา เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา