สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอยุธยา เขต 2
   
รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  คชจ.เดินทางประชุมทำบรรณาธิการกิจร่างคู่มือการจัดการศึกษาสำหรับคนไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎร์  
  งบประมาณ 2,100.00 บาท เบิกจ่าย 2,000.00 บาท คงเหลือ 100.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าวัสดุมาลาอี810 0.00 0.00 2,000.00 17  ก.ค. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอยุธยา เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา