รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  ค่าบริหารจัดการสำนักงานครั้งที่ 2  
  งบประมาณ 1,000,000.00 บาท เบิกจ่าย 12,765.00 บาท คงเหลือ 987,235.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่ารูปภาพหลวงพ่อปานฎ456 0.00 0.00 800.00 15  มี.ค. 2566
2 คชจ.ในการประชุมฎ457 0.00 0.00 2,099.00 15  มี.ค. 2566
3 ค่าถ่ายเอกสารฎ460 0.00 0.00 1,389.00 15  มี.ค. 2566
4 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงฎ514 0.00 0.00 7,070.00 28  มี.ค. 2566
5 คชจ.เดินทางศน.ฎ497 0.00 0.00 742.00 27  มี.ค. 2566
6 ค่าอาหารว่างบุคคล 0.00 0.00 665.00 28  มี.ค. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอยุธยา เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา