สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอยุธยา เขต 2
   
รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  ค่าบริหารจัดการสำนักงานครั้งที่ 2  
  งบประมาณ 1,000,000.00 บาท เบิกจ่าย 587,580.87 บาท คงเหลือ 412,419.13 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่ารูปภาพหลวงพ่อปานฎ456 0.00 0.00 800.00 15  มี.ค. 2566
2 คชจ.ในการประชุมฎ457 0.00 0.00 2,099.00 15  มี.ค. 2566
3 ค่าถ่ายเอกสารฎ460 0.00 0.00 1,389.00 15  มี.ค. 2566
4 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงฎ514 0.00 0.00 7,070.00 28  มี.ค. 2566
5 คชจ.เดินทางศน.ฎ497 0.00 0.00 742.00 27  มี.ค. 2566
6 ค่าอาหารว่างบุคคล 0.00 0.00 665.00 28  มี.ค. 2566
7 เงินยืมมณีฎ540 0.00 0.00 13,244.00 5  เม.ย. 2566
8 ค่ากรอบเกียรติบัติฎ523 0.00 0.00 12,900.00 3  เม.ย. 2566
9 คชจ.เดินทางศน.ฎ546 0.00 0.00 11,715.00 10  เม.ย. 2566
10 คชจ.ในการประชุมฎ556 0.00 0.00 5,033.00 18  เม.ย. 2566
11 ค่าวัสดุฎ559 0.00 0.00 2,550.00 18  เม.ย. 2566
12 ค่าน้ำมันฎ573 0.00 0.00 12,610.00 19  เม.ย. 2566
13 เงินยืมธนนันทน์575 0.00 0.00 69,450.00 19  เม.ย. 2566
14 ค่าวัสดุ576 0.00 0.00 23,430.00 20  เม.ย. 2566
15 ค่าถ่ายเอกสาร577 0.00 0.00 5,975.00 20  เม.ย. 2566
16 ลูกจ้างเขต585 0.00 0.00 90,000.00 24  เม.ย. 2566
17 คชจ.ประชุม เดินทาง587 0.00 0.00 16,303.00 24  เม.ย. 2566
18 คชจ.ในการประชุม608 0.00 0.00 36,915.00 1  พ.ค. 2566
19 ค่ากระเป๋า609 0.00 0.00 4,675.00 1  พ.ค. 2566
20 คชจ.เดินทางตรวจสอบ610 0.00 0.00 12,944.00 1  พ.ค. 2566
21 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง626 0.00 0.00 6,060.00 10  พ.ค. 2566
22 ถ่ายเอกสาร627 0.00 0.00 14,745.00 10  พ.ค. 2566
23 ค่าน้ำมัน675 0.00 0.00 4,820.00 25  พ.ค. 2566
24 คชจ.ในการประชุม673 0.00 0.00 11,273.00 24  พ.ค. 2566
25 วัสดุคอม682 0.00 0.00 2,790.00 29  พ.ค. 2566
26 เงินยืมสมจิตร652 0.00 0.00 11,453.00 18  พ.ค. 2566
27 เบิกเกินส่งคืนเงินยืมมณี582 0.00 0.00 -3,821.00 22  พ.ค. 2566
28 เบิกเกินส่งคืนเงินยืมสมจิตร 0.00 0.00 -240.00 30  มิ.ย. 2566
29 ค่าไฟฟ้า687 0.00 0.00 107,025.41 2  มิ.ย. 2566
30 เงินยืมมณี695 0.00 0.00 13,468.00 6  มิ.ย. 2566
31 ค่าพวงมาลา705 0.00 0.00 1,750.00 14  มิ.ย. 2566
32 ค่าถ่ายเอกสาร709 0.00 0.00 8,194.00 14  มิ.ย. 2566
33 ค่าถ่ายเอกสาร734 0.00 0.00 924.00 19  มิ.ย. 2566
34 คชจ.เดินทางศน.729 0.00 0.00 328.00 19  มิ.ย. 2566
35 คชจ.ในการประชุม745 0.00 0.00 19,265.00 19  มิ.ย. 2566
36 ค่าถ่ายเอกสาร737 0.00 0.00 7,875.00 19  มิ.ย. 2566
37 เงินยืมสมจิต761 0.00 0.00 13,468.00 27  มิ.ย. 2566
38 ปป.1 0.00 0.00 -155.54 30  มิ.ย. 2566
39 เบิกเกินส่งคืนเงินยืมมณี695 0.00 0.00 -1,582.00 30  มิ.ย. 2566
40 คชจ.ในการประชุม773 0.00 0.00 14,616.00 6  ก.ค. 2566
41 คชจ.เดินทางศน. 0.00 0.00 1,778.00 6  ก.ค. 2566
42 ค่าถ่ายเอกสาร792 0.00 0.00 3,610.00 11  ก.ค. 2566
43 ซ่อมปริ้นเตอร์831 0.00 0.00 900.00 18  ก.ค. 2566
44 เงินยืมมณี 833 0.00 0.00 11,143.00 18  ก.ค. 2566
45 คชจ.ประชุม815 0.00 0.00 7,385.00 17  ก.ค. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอยุธยา เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา