รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  คชจ.ค.พัฒนาครูเพื่อการจัดการเรียนรู้สู่ฐานสมรรถนะเชิงรุก  
  งบประมาณ 40,000.00 บาท เบิกจ่าย 36,000.00 บาท คงเหลือ 4,000.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เงินยืมขนิฎฐาฎ485 0.00 0.00 36,000.00 23  มี.ค. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอยุธยา เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา