รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  คชจ.เดินทางผอ.กลุ่มพัฒ  
  งบประมาณ 1,100.00 บาท เบิกจ่าย 1,100.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 คชจ.เดินทางสายชลฎ386 0.00 0.00 1,100.00 21  ก.พ. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอยุธยา เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา