รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  ยามแม่บ้าน  
  งบประมาณ 109,900.00 บาท เบิกจ่าย 37,800.00 บาท คงเหลือ 72,100.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ลูกจ้างเขต840 0.00 0.00 36,000.00 21  ก.ค. 2566
2 ประกันส.841 0.00 0.00 1,800.00 21  ก.ค. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอยุธยา เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา