สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอยุธยา เขต 2
   
รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  ธุรการ15000  
  งบประมาณ 2,598,750.00 บาท เบิกจ่าย 866,250.00 บาท คงเหลือ 1,732,500.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ธุรการ15000 794 0.00 0.00 825,000.00 12  ก.ค. 2566
2 ประกันส. 0.00 0.00 41,250.00 12  ก.ค. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอยุธยา เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา