รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  จ้างครูวิทย์คณิต  
  งบประมาณ 473,400.00 บาท เบิกจ่าย 448,500.00 บาท คงเหลือ 24,900.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ตอบแทนว-ค 0.00 0.00 75,000.00 16  พ.ย. 2565
2 ประกันส.ว-ค 0.00 0.00 2,250.00 16  พ.ย. 2565
3 ตอบแทนว-ค 0.00 0.00 75,000.00 16  พ.ย. 2565
4 ประกันส. 0.00 0.00 2,250.00 16  พ.ย. 2565
5 ประกันส. 0.00 0.00 2,250.00 13  ธ.ค. 2565
6 ตอบแทนว-ค 0.00 0.00 75,000.00 16  ม.ค. 2566
7 ประกันส. 0.00 0.00 3,750.00 16  ม.ค. 2566
8 ว-ค 0.00 0.00 75,000.00 13  ธ.ค. 2565
9 ตอบแทนว-คฎ338 0.00 0.00 75,000.00 9  ก.พ. 2566
10 ตอบแทนว-คฎ439 0.00 0.00 60,000.00 8  มี.ค. 2566
11 ประกันส.ฎ440 0.00 0.00 3,000.00 8  มี.ค. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอยุธยา เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา