รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  ประกันส.  
  งบประมาณ 22,185.00 บาท เบิกจ่าย 3,750.00 บาท คงเหลือ 18,435.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ประกันส.ว-ค 0.00 0.00 3,750.00 9  ก.พ. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอยุธยา เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา