รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  คชจ.ด้านวิทยาศาสตร์เพื่อความเป็นเลิศร.ร.ชุมพล  
  งบประมาณ 200,000.00 บาท เบิกจ่าย 205,882.00 บาท คงเหลือ -5,882.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าวัสดุ736 0.00 0.00 8,048.00 19  มิ.ย. 2566
2 ค่าวัสดุ742 0.00 0.00 1,640.00 19  มิ.ย. 2566
3 คชจ.อบรม744 0.00 0.00 59,070.00 19  มิ.ย. 2566
4 ถ่ายเอกสาร 0.00 0.00 9,361.00 19  มิ.ย. 2566
5 อบรมวิทย์พลังสิบ816 0.00 0.00 127,763.00 17  ก.ค. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอยุธยา เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา