รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  คชจ.เดินทางโครงการกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร  
  งบประมาณ 3,600.00 บาท เบิกจ่าย 3,096.00 บาท คงเหลือ 504.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 คชจ.เดินทางธนนันท์ฎ253 0.00 0.00 3,096.00 17  ม.ค. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอยุธยา เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา