รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  คชจ.โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย  
  งบประมาณ 6,000.00 บาท เบิกจ่าย 6,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เงินยืมขนิษฐาฎ435 0.00 0.00 5,400.00 7  มี.ค. 2566
2 ค่าถ่ายเอกสาร 0.00 0.00 600.00 15  มี.ค. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอยุธยา เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา