รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  คชจ.ค.ประเมินความสามารถการอ่านผู้เรียน rt  
  งบประมาณ 5,410.00 บาท เบิกจ่าย 5,375.00 บาท คงเหลือ 35.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เงินยืมน้ำผึ้งฎ364 0.00 0.00 4,650.00 14  ก.พ. 2566
2 ถ่ายเอกสารฎ388 0.00 0.00 725.00 21  ก.พ. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอยุธยา เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา