รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  คชจ.ขับเคลื่อนแก้ปัญหาเด็กอยู่นอกระบบการศึกษา  
  งบประมาณ 13,000.00 บาท เบิกจ่าย 0.00 บาท คงเหลือ 13,000.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอยุธยา เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา