สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอยุธยา เขต 2
   
รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  ธุรการ  
  งบประมาณ 4,586,000.00 บาท เบิกจ่าย 4,623,750.00 บาท คงเหลือ -37,750.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ธุรการ15000 0.00 0.00 825,000.00 24  เม.ย. 2566
2 ประกันส.590 0.00 0.00 41,250.00 24  เม.ย. 2566
3 ธุรการ9000 0.00 0.00 675,000.00 24  เม.ย. 2566
4 ธุรการ15000 0.00 0.00 825,000.00 19  พ.ค. 2566
5 ประกันส.654 0.00 0.00 41,250.00 19  พ.ค. 2566
6 ธุรการ9000 655 0.00 0.00 675,000.00 19  พ.ค. 2566
7 ธุรการ15000 0.00 0.00 825,000.00 19  มิ.ย. 2566
8 ประกันส. 0.00 0.00 41,250.00 19  มิ.ย. 2566
9 ธุรการ9000 0.00 0.00 675,000.00 19  มิ.ย. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอยุธยา เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา