สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอยุธยา เขต 2
   
รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  จ้างสอนเด็กพิการ  
  งบประมาณ 837,000.00 บาท เบิกจ่าย 837,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 พี่เลี้ยงเด็กพิการ596 0.00 0.00 180,000.00 24  เม.ย. 2566
2 ประกันส.597 0.00 0.00 9,000.00 24  เม.ย. 2566
3 ตอบแทนพี่เลี้ยง598 0.00 0.00 90,000.00 24  เม.ย. 2566
4 ตอบแทนพี่เลี้ยงเด็กพิการพ.ค.66 0.00 0.00 90,000.00 19  พ.ค. 2566
5 ตอบแทนพี่เลี้ยง 0.00 0.00 180,000.00 19  พ.ค. 2566
6 ประกันส. 0.00 0.00 9,000.00 19  พ.ค. 2566
7 พี่เลี้ยงเด็กพิการ728 0.00 0.00 180,000.00 19  มิ.ย. 2566
8 ประกันส.729 0.00 0.00 9,000.00 19  มิ.ย. 2566
9 ตอบแทนพี่เลี้ยง730 0.00 0.00 90,000.00 19  มิ.ย. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอยุธยา เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา