รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  คชจดำเนินการโครงการวิทยยาศาสตร์พลังสิบ  
  งบประมาณ 90,000.00 บาท เบิกจ่าย 85,400.00 บาท คงเหลือ 4,600.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เงินยืมชุมพล 0.00 0.00 89,900.00 27  เม.ย. 2566
2 เบิกเกินส่งคืนเงินยืมชุมพล 0.00 0.00 -4,500.00 31  พ.ค. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอยุธยา เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา