สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอยุธยา เขต 2
   
รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  ค่าเช่้าบ้านมิ.ย.-ส.ค.66  
  งบประมาณ 809,500.00 บาท เบิกจ่าย 547,779.00 บาท คงเหลือ 261,721.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าเช่าบ้าน751 0.00 0.00 153,177.00 23  มิ.ย. 2566
2 ค่าเช่าบ้าน752 0.00 0.00 111,000.00 23  มิ.ย. 2566
3 ค่าเช่าบ้าน844.1 0.00 0.00 160,602.00 21  ก.ค. 2566
4 ค่าเช่าบ้าน845 0.00 0.00 123,000.00 21  ก.ค. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอยุธยา เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา