สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอยุธยา เขต 2
   
รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  ประกันสังคมพ.ราชการและกองทุนเงินทดแทนต.ค.-ก.พ.66  
  งบประมาณ 309,000.00 บาท เบิกจ่าย 298,278.00 บาท คงเหลือ 10,722.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 สมทบประกันส.พ.ราชการ 0.00 0.00 31,950.00 26  ต.ค. 2565
2 ประกันส. 0.00 0.00 31,878.00 16  พ.ย. 2565
3 ประกันส.พ.ราชการ 0.00 0.00 31,950.00 13  ธ.ค. 2565
4 ประกันส.พ.ราชการฎ237 0.00 0.00 53,250.00 16  ม.ค. 2566
5 ประกันส.พ.ราชการ 0.00 0.00 53,250.00 9  ก.พ. 2566
6 ประกันส.พ.ราชการ 0.00 0.00 54,000.00 18  พ.ค. 2566
7 ประกันส. 0.00 0.00 42,000.00 22  มิ.ย. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอยุธยา เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา