สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอยุธยา เขต 2
   
รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  ประกันส.พ.ราชการ(241/400ลว.22ก.พ.66)  
  งบประมาณ 159,000.00 บาท เบิกจ่าย 106,500.00 บาท คงเหลือ 52,500.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ประกันส.พ.ราชการฎ438 0.00 0.00 53,250.00 8  มี.ค. 2566
2 ประกันส.พ.ราชการ561 0.00 0.00 53,250.00 18  เม.ย. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอยุธยา เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา