สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอยุธยา เขต 2
   
รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  ค่าเช่าบ้านมี.ค.-พ.ค.  
  งบประมาณ 754,500.00 บาท เบิกจ่าย 726,000.00 บาท คงเหลือ 28,500.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าเช่าบ้านฎ489 0.00 0.00 138,500.00 24  มี.ค. 2566
2 ค่าเช่าบ้านฎ490 0.00 0.00 103,000.00 24  มี.ค. 2566
3 ค่าเช่าบ้านฎ579 0.00 0.00 104,000.00 21  เม.ย. 2566
4 ค่าเช่าบ้านฎ580 0.00 0.00 99,000.00 21  เม.ย. 2566
5 ค่าเช่าบ้าน 0.00 0.00 149,500.00 23  พ.ค. 2566
6 ค่าเช่าบ้านพ.ค.66 0.00 0.00 132,000.00 23  พ.ค. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอยุธยา เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา