สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอยุธยา เขต 2
   
รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  ประกันส.พ.ราชการ241/2030  
  งบประมาณ 162,000.00 บาท เบิกจ่าย 108,000.00 บาท คงเหลือ 54,000.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ประกันส.715 0.00 0.00 54,000.00 19  มิ.ย. 2566
2 ประกันส.824 0.00 0.00 54,000.00 17  ก.ค. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอยุธยา เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา