รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  ค่าจัดการเรียนการสอน(241/242 ลว.30 ม.ค.66  
  งบประมาณ 1,755,500.00 บาท เบิกจ่าย 1,747,560.00 บาท คงเหลือ 7,940.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 อุดหนุนยากจนฎ361 0.00 0.00 1,755,500.00 14  ก.พ. 2566
2 เบิกเกินส่งคืน 0.00 0.00 -7,440.00 20  มี.ค. 2566
3 เบิกเกินส่งคืน 0.00 0.00 -500.00 21  มี.ค. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอยุธยา เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา