รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  ค่าจัดการเรียนการสอน  
  งบประมาณ 19,424,292.00 บาท เบิกจ่าย 19,419,792.00 บาท คงเหลือ 4,500.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาอนุบาลจนจบขั้นพื้นฐาน 0.00 0.00 19,424,292.00 27  ต.ค. 2565
2 เบิกเกินส่งคืน 0.00 0.00 -1,000.00 14  ก.พ. 2566
3 เบิกเกินส่งคืน 0.00 0.00 -3,500.00 13  มี.ค. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอยุธยา เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา