รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
  งบประมาณ 4,378,543.00 บาท เบิกจ่าย 4,378,543.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0.00 0.00 4,378,543.00 14  มี.ค. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอยุธยา เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา