รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  ค่าจัดการเรียนการสอน  
  งบประมาณ 8,440,600.00 บาท เบิกจ่าย 8,440,600.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าจัดการเรียนการสอน 0.00 0.00 8,440,600.00 14  มี.ค. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอยุธยา เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา