รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 6 โรงเรียน  
  งบประมาณ 3,211,200.00 บาท เบิกจ่าย 0.00 บาท คงเหลือ 3,211,200.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอยุธยา เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา