รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2566
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (20004660009200000)
  1. กิจกรรม : การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับร.ร.ปกติ (0516400000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
1.1  บริหารจัดการในเขตพื้นที่ (ง 241/4881 ครั้งที่ 16 ลว. 27  ต.ค. 2565) [ใบเงินงวด] กลุ่มการเงิน  3,000,000.00  0.00  0.00  2,903,924.82  96,075.18 96.80
1.3  ตอบแทนสอนศาสนาอิสลาม (ง 241/126 ครั้งที่ 193 ลว. 12  ม.ค. 2566) [ใบเงินงวด] งบโรงเรียน  352,000.00  0.00  0.00  345,688.00  6,312.00 98.21
1.5  ค่าเช่าที่ดินวัดฤาไชย (ง 241/260 ครั้งที่ 227 ลว. 25  ม.ค. 2566) [ใบเงินงวด] งบโรงเรียน  1,200.00  0.00  0.00  1,200.00  0.00 100.00
1.7  ประเมินผู้เรียน NT (ง 241/365 ครั้งที่ 264 ลว. 3  ก.พ. 2566) กลุ่มนิเทศฯ  5,370.00  0.00  0.00  4,650.00  720.00 86.59
- รวม  3,358,570.00  0.00 0.00 3,255,462.82 103,107.18 96.93 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (20004660009200000)
  2. กิจกรรม : การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับร.ร.ปกติ(บริหารในเขตพื้นที่) (0516400034)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
2.1  ค่าบริหารจัดการสำนักงานครั้งที่ 2 (ง 241/824 ครั้งที่ 352 ลว. 1  มี.ค. 2566) งบสำนักงาน  1,000,000.00  0.00  0.00  472,089.00  527,911.00 47.21
- รวม  1,000,000.00  0.00 0.00 472,089.00 527,911.00 47.21 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (20004660009200000)
  3. กิจกรรม : การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับร.ร.ปกติ(สนับสนุนการศึกษาบังคับ) (0516405272)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
3.1  สมทบกองทุนทดแทน (ง 241/167 ครั้งที่ 201 ลว. 17  ม.ค. 2566) [ใบจัดสรร] งบสำนักงาน  35,496.00  0.00  0.00  0.00  35,496.00 0.00
3.3  ค่าอินเทอร์เน็ต (ง 241/195 ครั้งที่ 207 ลว. 19  ม.ค. 2566) [ใบเงินงวด] งบโรงเรียน  1,791,600.00  0.00  0.00  1,604,371.54  187,228.46 89.55
- รวม  1,827,096.00  0.00 0.00 1,604,371.54 222,724.46 87.81 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (20004660009200000)
  4. กิจกรรม : การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับร.ร.ปกติ(พัฒนาประสิทธิภาพ) (0516406317)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
4.1  คชจ.เดินทางด้านการอ่านออกเขียนได้ (ง 241/566 ครั้งที่ 308 ลว. 13  ก.พ. 2566) กลุ่มนิเทศฯ  3,400.00  0.00  0.00  0.00  3,400.00 0.00
4.2  คชจ.ในการประชุม (ง 241/2029 ครั้งที่ 546 ลว. 23  พ.ค. 2566) กลุ่มนิเทศฯ  2,000.00  0.00  0.00  0.00  2,000.00 0.00
- รวม  5,400.00  0.00 0.00 0.00 5,400.00 0.00 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (20004660009200000)
  5. กิจกรรม : การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับร.ร.ปกติ(พัฒนาหลักสูตรที่หลากหลาย) (0516452034)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
5.1  ส่งเสริมสนับสนุนการให้ข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนรู้ (ง 241/5054 ครั้งที่ 54 ลว. 8  พ.ย. 2565) [ใบเงินงวด] กลุ่มนิเทศฯ  5,000.00  0.00  0.00  0.00  5,000.00 0.00
5.3  คชจ.อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการสอนด้านการอ่านเขียนไทย (ง 241/1387 ครั้งที่ 456 ลว. 5  เม.ย. 2566) งบสำนักงาน  1,000.00  0.00  0.00  0.00  1,000.00 0.00
- รวม  6,000.00  0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (20004660009200000)
  6. กิจกรรม : การจัดการศึกษามัธยมศึกษาสำหรับร.ร.ปกติ(พัฒนาครูอย่างมีประสิทธิภาพ)) (0516551999)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
6.1  ค่าใช้จ่ายในการอบรมเสริมสร้างกลุ่มผู้นำ PA Support Team (ง 241/5365 ครั้งที่ 93 ลว. 28  พ.ย. 2565) [ใบเงินงวด] กลุ่มนิเทศฯ  10,000.00  0.00  0.00  0.00  10,000.00 0.00
- รวม  10,000.00  0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (20004660009200000)
  7. กิจกรรม :ส่งเสริมให้บุคคลได้รับสิทธิโอกาสทางการศึกษาพื้นฐานทั่วถึงสอดคล้องตามบริบท  (5201500000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
7.1  คชจ.ดำเนินการรับนร. (ง 241/ ครั้งที่ 107 ลว. 6  ธ.ค. 2565) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  11,000.00  0.00  0.00  0.00  11,000.00 0.00
7.3  คชจ.ในการประชุมโรงแรมเชียงใหม่ภูคิผอ.ส่งเสริม (ง 241/ ครั้งที่ 125 ลว. 14  ธ.ค. 2565) [ใบเงินงวด] กลุ่มส่งเสริมการสึกษา  5,500.00  0.00  0.00  5,500.00  0.00 100.00
7.5  คชจ.เดินทางประชุมทำบรรณาธิการกิจร่างคู่มือการจัดการศึกษาสำหรับคนไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎร์ (ง 241/692 ครั้งที่ 324 ลว. 22  ก.พ. 2566) กลุ่มนิเทศฯ  2,100.00  0.00  0.00  0.00  2,100.00 0.00
7.6  คชจ.อบรม (ง 241/1702 ครั้งที่ 493 ลว. 1  พ.ค. 2566) กลุ่มนิเทศฯ  1,500.00  0.00  0.00  0.00  1,500.00 0.00
- รวม  20,100.00  0.00 0.00 5,500.00 14,600.00 27.36 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (20004660009200000)
  8. กิจกรรม : การช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายทางสังคม (6240800000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
8.1  ค่าใช้จ่ายเดินทางโครงการอบรมจนท.ส่งเสริมความประพฤตินร. (ง 241/5750 ครั้งที่ 148 ลว. 20  ธ.ค. 2565) [ใบเงินงวด] งบโรงเรียน  1,200.00  0.00  0.00  1,152.00  48.00 96.00
8.3  คชจ.เดินทาง 2 รุ่นอบรมตรวจสอบจาก สตง. (ง 241/125 ครั้งที่ 2000 ลว. 12  ม.ค. 2566) กลุ่มการเงิน  2,000.00  0.00  0.00  1,910.00  90.00 95.50
8.4  คชจ.ขยายผลจำนวนเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินร. (ง 241/686 ครั้งที่ 323 ลว. 22  ก.พ. 2566) งบโรงเรียน  10,000.00  0.00  0.00  10,000.00  0.00 100.00
8.5  คชจ.ดูแลช่วยเหลือคุ้มครองนร. (ง 241/1230 ครั้งที่ 421 ลว. 27  มี.ค. 2566) งบโรงเรียน  30,000.00  0.00  0.00  0.00  30,000.00 0.00
- รวม  43,200.00  0.00 0.00 13,062.00 30,138.00 30.24 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (20004660009200000)
  9. กิจกรรม : การจัดการศึกษาม.ต้นสำหรับร.ร.ปกติ (660516500000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
9.1  ตอบแทนสอนศาสนาอิสลาม (ง 241/126 ครั้งที่ 193 ลว. 12  ม.ค. 2566) งบโรงเรียน  88,000.00  0.00  0.00  88,000.00  0.00 100.00
- รวม  88,000.00  0.00 0.00 88,000.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (20004660009200000)
  10. กิจกรรม : การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสำหรับร.ร.ปกติด (660516500000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
10.1  ค่าเช่าที่ดินร.ร.สินสังวาลย์ (ง 241/124 ครั้งที่ 189 ลว. 12  ม.ค. 2566) งบโรงเรียน  35,000.00  0.00  0.00  35,000.00  0.00 100.00
- รวม  35,000.00  0.00 0.00 35,000.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  ผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (20004350003002000000)
  11. กิจกรรม : ส่งเสริมศักยภาพในการเรียนระดับม.ต้นส่งเสริมสอนจีนสู่สากล (665019432857)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
11.1  ค่าจ้างครูจีน (ง 241/233 ครั้งที่ 216 ลว. 20  ม.ค. 2566) งบโรงเรียน  135,000.00  0.00  0.00  139,478.00  -4,478.00 103.32
11.2  คชจ.เดินทางสอนประวัติศาสตร์ศตวรรษที่21 (ง 241/334 ครั้งที่ 0 ลว. 1  ก.พ. 2566) งบโรงเรียน  5,000.00  0.00  0.00  0.00  5,000.00 0.00
- รวม  140,000.00  0.00 0.00 139,478.00 522.00 99.63 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (20004350002002000000)
  12. กิจกรรม : การจัดการศึกษาม.ต้นสำหรับร.ร.ปกติสนับสนุนความเข้มแข็งในการพัฒนาครู (660516551999)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
12.1  คชจ.เดินทางพัฒนางานนิเทศการศึกษา (ง 241/253 ครั้งที่ 231 ลว. 25  ม.ค. 2566) กลุ่มนิเทศฯ  1,000.00  0.00  0.00  0.00  1,000.00 0.00
- รวม  1,000.00  0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (20004350002002000000)
  13. กิจกรรม :การจัดการศึกษาม.ต้นสำหรับร.ร.ปกติ (660516552018)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
13.1  คชจ.พัฒนาความสามารถทางวิาการระดับนานาชาติ (ง 241/567 ครั้งที่ 304 ลว. 13  ก.พ. 2566) กลุ่มนิเทศฯ  5,300.00  0.00  0.00  5,300.00  0.00 100.00
- รวม  5,300.00  0.00 0.00 5,300.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ศตวรรษที่ ๒๑ (20004310045002000000)
  14. กิจกรรม : พัฒนาครูเพื่อการจัดการเรียนรู้สู่ฐานสมรรถนะ (660010400000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
14.1  คชจ.ค.พัฒนาครูเพื่อการจัดการเรียนรู้สู่ฐานสมรรถนะเชิงรุก (ง 241/ ครั้งที่ 195 ลว. 16  ม.ค. 2566) [ใบจัดสรร] กลุ่มนิเทศฯ  40,000.00  0.00  0.00  40,000.00  0.00 100.00
- รวม  40,000.00  0.00 0.00 40,000.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ศตวรรษที่ ๒๑ (20004310045002000000)
  15. กิจกรรม : พัฒนาศูนย์ HCEC (660010300000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
15.1  คชจ.เดินทางผอ.กลุ่มพัฒ (ง 241/512 ครั้งที่ 296 ลว. 10  ก.พ. 2566) กลุ่มพัฒนาบุคลากร  1,100.00  0.00  0.00  1,100.00  0.00 100.00
- รวม  1,100.00  0.00 0.00 1,100.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โครงการร.ร.คุณภาพประจำตำบล (20004310116005000001)
  16. กิจกรรม : ร.ร.คุณภาพประจำตำบล (660003600000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
16.1  คชจ.ดำเนินโครงการร.ร.คุณภาพประจำตำบล (ง 241/1962 ครั้งที่ 529 ลว. 16  พ.ค. 2566) งบโรงเรียน  50,000.00  0.00  0.00  0.00  50,000.00 0.00
- รวม  50,000.00  0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา (0442)
  พัฒนาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (20004420047002000000)
  17. กิจกรรม : การส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล (668618400000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
17.1  คชจ.ทำชุดกิจกรรมการเรียนรู้สื่อ 60 พรรษา (ง 241/2048 ครั้งที่ 550 ลว. 24  พ.ค. 2566) กลุ่มส่งเสริมทางไกล  19,472.00  0.00  0.00  0.00  19,472.00 0.00
- รวม  19,472.00  0.00 0.00 0.00 19,472.00 0.00 -
  แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ (092212)
  ผลผลิตรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ (20004350002002000000)
  18. กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ (7945600000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
18.1  ประกันสังคมพ.ราชการและกองทุนเงินทดแทนต.ค.-ก.พ.66 (ง 241/4811 ครั้งที่ 7 ลว. 25  ต.ค. 2565) [ใบเงินงวด] กลุ่มการเงิน  309,000.00  0.00  0.00  256,278.00  52,722.00 82.94
18.3  ประกันส.พ.ราชการ(241/400ลว.22ก.พ.66) (ง 241/332 ครั้งที่ 332 ลว. 22  ก.พ. 2566) งบโรงเรียน  159,000.00  0.00  0.00  106,500.00  52,500.00 66.98
18.4  ประกันส. (ง 241/1477 ครั้งที่ 471 ลว. 12  เม.ย. 2566) งบสำนักงาน  750.00  0.00  0.00  0.00  750.00 0.00
18.5  ประกันส.พ.ราชการ241/2030 (ง 241/2030 ครั้งที่ 549 ลว. 23  พ.ค. 2566) งบโรงเรียน  162,000.00  0.00  0.00  0.00  162,000.00 0.00
- รวม  630,750.00  0.00 0.00 362,778.00 267,972.00 57.52 -
  แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ (092212)
  ผลผลิตค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิต (20004140008002000000)
  19. กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ (667945)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
19.1  ค่าเช่าบ้านต.ค.65-ก.พ.66 (ง 241/5197 ครั้งที่ 67 ลว. 14  พ.ย. 2565) [ใบเงินงวด] กลุ่มการเงิน  1,257,500.00  0.00  0.00  1,171,500.00  86,000.00 93.16
19.3  ค่าเช่าบ้านมี.ค.-พ.ค. (ง 241/709 ครั้งที่ 679 ลว. 23  ก.พ. 2566) งบสำนักงาน  754,500.00  0.00  0.00  726,000.00  28,500.00 96.22
- รวม  2,012,000.00  0.00 0.00 1,897,500.00 114,500.00 94.31 -
  แผนงาน : บูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (20004660002600000)
  โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (20004560037002000000)
  20. กิจกรรม : เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (660002600000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
20.1  กำกับติดตามโครงการ ร.ร.สุจริต (ง 241/502 ครั้งที่ 290 ลว. 10  ก.พ. 2566) กลุ่มกฏหมาย  10,000.00  0.00  0.00  2,864.00  7,136.00 28.64
20.2  คชจ.โรงเรียนสุจริต (ง 241/1226 ครั้งที่ 424 ลว. 27  มี.ค. 2566) งบโรงเรียน  60,000.00  0.00  0.00  0.00  60,000.00 0.00
- รวม  70,000.00  0.00 0.00 2,864.00 67,136.00 4.09 -
  แผนงาน : บูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (20004660002600000)
  โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (20004560037002000000)
  21. กิจกรรม : การบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใส (660006000000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
21.1  คชจ.เดินทางอบรมคุณธรรมและความโปร่งใส (ง 241/1231 ครั้งที่ 423 ลว. 27  มี.ค. 2566) งบสำนักงาน  2,400.00  0.00  0.00  2,336.00  64.00 97.33
- รวม  2,400.00  0.00 0.00 2,336.00 64.00 97.33 -
  แผนงาน : บูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (20004660002600000)
  โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (20004560037002000000)
  22. กิจกรรม : เสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ (660006800000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
22.1  ค่าใช้จ่ายดำเนินกิจกรรมโครงการสนง.สุจริต (ง 241/1378 ครั้งที่ 455 ลว. 5  เม.ย. 2566) งบสำนักงาน  40,000.00  0.00  0.00  4,500.00  35,500.00 11.25
- รวม  40,000.00  0.00 0.00 4,500.00 35,500.00 11.25 -
- รวมงบประมาณทั้งหมด  9,405,388.00  0.00 0.00 7,929,341.36 1,476,046.64 84.31  -
ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอยุธยา เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา