รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2566
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (20004660009200000)
  1. กิจกรรม : การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับร.ร.ปกติ (0516400000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
1.1  บริหารจัดการในเขตพื้นที่ (ง 241/4881 ครั้งที่ 16 ลว. 27  ต.ค. 2565) [ใบเงินงวด] กลุ่มการเงิน  3,000,000.00  0.00  0.00  2,598,806.82  401,193.18 86.63
1.3  ตอบแทนสอนศาสนาอิสลาม (ง 241/126 ครั้งที่ 193 ลว. 12  ม.ค. 2566) [ใบเงินงวด] งบโรงเรียน  352,000.00  0.00  0.00  16,000.00  336,000.00 4.55
1.5  ค่าเช่าที่ดินวัดฤาไชย (ง 241/260 ครั้งที่ 227 ลว. 25  ม.ค. 2566) [ใบเงินงวด] งบโรงเรียน  1,200.00  0.00  0.00  1,200.00  0.00 100.00
1.7  ประเมินผู้เรียน NT (ง 241/365 ครั้งที่ 264 ลว. 3  ก.พ. 2566) กลุ่มนิเทศฯ  5,370.00  0.00  0.00  4,650.00  720.00 86.59
- รวม  3,358,570.00  0.00 0.00 2,620,656.82 737,913.18 78.03 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (20004660009200000)
  2. กิจกรรม : การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับร.ร.ปกติ(บริหารในเขตพื้นที่) (0516400034)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
2.1  ค่าบริหารจัดการสำนักงานครั้งที่ 2 (ง 241/824 ครั้งที่ 352 ลว. 1  มี.ค. 2566) งบสำนักงาน  1,000,000.00  0.00  0.00  12,765.00  987,235.00 1.28
- รวม  1,000,000.00  0.00 0.00 12,765.00 987,235.00 1.28 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (20004660009200000)
  3. กิจกรรม : การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับร.ร.ปกติ(สนับสนุนการศึกษาบังคับ) (0516405272)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
3.1  สมทบกองทุนทดแทน (ง 241/167 ครั้งที่ 201 ลว. 17  ม.ค. 2566) [ใบจัดสรร] งบสำนักงาน  35,496.00  0.00  0.00  0.00  35,496.00 0.00
3.3  ค่าอินเทอร์เน็ต (ง 241/195 ครั้งที่ 207 ลว. 19  ม.ค. 2566) [ใบเงินงวด] งบโรงเรียน  1,791,600.00  0.00  0.00  1,147,718.52  643,881.48 64.06
- รวม  1,827,096.00  0.00 0.00 1,147,718.52 679,377.48 62.82 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (20004660009200000)
  4. กิจกรรม : การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับร.ร.ปกติ(พัฒนาประสิทธิภาพ) (0516406317)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
4.1  คชจ.เดินทางด้านการอ่านออกเขียนได้ (ง 241/566 ครั้งที่ 308 ลว. 13  ก.พ. 2566) กลุ่มนิเทศฯ  3,400.00  0.00  0.00  0.00  3,400.00 0.00
- รวม  3,400.00  0.00 0.00 0.00 3,400.00 0.00 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (20004660009200000)
  5. กิจกรรม : การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับร.ร.ปกติ(พัฒนาหลักสูตรที่หลากหลาย) (0516452034)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
5.1  ส่งเสริมสนับสนุนการให้ข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนรู้ (ง 241/5054 ครั้งที่ 54 ลว. 8  พ.ย. 2565) [ใบเงินงวด] กลุ่มนิเทศฯ  5,000.00  0.00  0.00  0.00  5,000.00 0.00
- รวม  5,000.00  0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (20004660009200000)
  6. กิจกรรม : การจัดการศึกษามัธยมศึกษาสำหรับร.ร.ปกติ(พัฒนาครูอย่างมีประสิทธิภาพ)) (0516551999)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
6.1  ค่าใช้จ่ายในการอบรมเสริมสร้างกลุ่มผู้นำ PA Support Team (ง 241/5365 ครั้งที่ 93 ลว. 28  พ.ย. 2565) [ใบเงินงวด] กลุ่มนิเทศฯ  10,000.00  0.00  0.00  0.00  10,000.00 0.00
- รวม  10,000.00  0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (20004660009200000)
  7. กิจกรรม :ส่งเสริมให้บุคคลได้รับสิทธิโอกาสทางการศึกษาพื้นฐานทั่วถึงสอดคล้องตามบริบท  (5201500000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
7.1  คชจ.ดำเนินการรับนร. (ง 241/ ครั้งที่ 107 ลว. 6  ธ.ค. 2565) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  11,000.00  0.00  0.00  0.00  11,000.00 0.00
7.3  คชจ.ในการประชุมโรงแรมเชียงใหม่ภูคิผอ.ส่งเสริม (ง 241/ ครั้งที่ 125 ลว. 14  ธ.ค. 2565) [ใบเงินงวด] กลุ่มส่งเสริมการสึกษา  5,500.00  0.00  0.00  5,500.00  0.00 100.00
7.5  คชจ.เดินทางประชุมทำบรรณาธิการกิจร่างคู่มือการจัดการศึกษาสำหรับคนไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎร์ (ง 241/692 ครั้งที่ 324 ลว. 22  ก.พ. 2566) กลุ่มนิเทศฯ  2,100.00  0.00  0.00  0.00  2,100.00 0.00
- รวม  18,600.00  0.00 0.00 5,500.00 13,100.00 29.57 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (20004660009200000)
  8. กิจกรรม : การช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายทางสังคม (6240800000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
8.1  ค่าใช้จ่ายเดินทางโครงการอบรมจนท.ส่งเสริมความประพฤตินร. (ง 241/5750 ครั้งที่ 148 ลว. 20  ธ.ค. 2565) [ใบเงินงวด] งบโรงเรียน  1,200.00  0.00  0.00  1,152.00  48.00 96.00
8.3  คชจ.เดินทาง 2 รุ่นอบรมตรวจสอบจาก สตง. (ง 241/125 ครั้งที่ 2000 ลว. 12  ม.ค. 2566) กลุ่มการเงิน  2,000.00  0.00  0.00  1,910.00  90.00 95.50
8.4  คชจ.ขยายผลจำนวนเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินร. (ง 241/686 ครั้งที่ 323 ลว. 22  ก.พ. 2566) งบโรงเรียน  10,000.00  0.00  0.00  0.00  10,000.00 0.00
- รวม  13,200.00  0.00 0.00 3,062.00 10,138.00 23.20 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (20004660009200000)
  9. กิจกรรม : การจัดการศึกษาม.ต้นสำหรับร.ร.ปกติ (660516500000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
9.1  ตอบแทนสอนศาสนาอิสลาม (ง 241/126 ครั้งที่ 193 ลว. 12  ม.ค. 2566) งบโรงเรียน  88,000.00  0.00  0.00  43,000.00  45,000.00 48.86
- รวม  88,000.00  0.00 0.00 43,000.00 45,000.00 48.86 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (20004660009200000)
  10. กิจกรรม : การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสำหรับร.ร.ปกติด (660516500000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
10.1  ค่าเช่าที่ดินร.ร.สินสังวาลย์ (ง 241/124 ครั้งที่ 189 ลว. 12  ม.ค. 2566) งบโรงเรียน  35,000.00  0.00  0.00  0.00  35,000.00 0.00
- รวม  35,000.00  0.00 0.00 0.00 35,000.00 0.00 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  ผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (20004350003002000000)
  11. กิจกรรม : ส่งเสริมศักยภาพในการเรียนระดับม.ต้นส่งเสริมสอนจีนสู่สากล (665019432857)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
11.1  ค่าจ้างครูจีน (ง 241/233 ครั้งที่ 216 ลว. 20  ม.ค. 2566) งบโรงเรียน  135,000.00  0.00  0.00  112,478.00  22,522.00 83.32
11.2  คชจ.เดินทางสอนประวัติศาสตร์ศตวรรษที่21 (ง 241/334 ครั้งที่ 0 ลว. 1  ก.พ. 2566) งบโรงเรียน  5,000.00  0.00  0.00  0.00  5,000.00 0.00
- รวม  140,000.00  0.00 0.00 112,478.00 27,522.00 80.34 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (20004350002002000000)
  12. กิจกรรม : การจัดการศึกษาม.ต้นสำหรับร.ร.ปกติสนับสนุนความเข้มแข็งในการพัฒนาครู (660516551999)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
12.1  คชจ.เดินทางพัฒนางานนิเทศการศึกษา (ง 241/253 ครั้งที่ 231 ลว. 25  ม.ค. 2566) กลุ่มนิเทศฯ  1,000.00  0.00  0.00  0.00  1,000.00 0.00
- รวม  1,000.00  0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (20004350002002000000)
  13. กิจกรรม :การจัดการศึกษาม.ต้นสำหรับร.ร.ปกติ (660516552018)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
13.1  คชจ.พัฒนาความสามารถทางวิาการระดับนานาชาติ (ง 241/567 ครั้งที่ 304 ลว. 13  ก.พ. 2566) กลุ่มนิเทศฯ  5,300.00  0.00  0.00  5,300.00  0.00 100.00
- รวม  5,300.00  0.00 0.00 5,300.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ศตวรรษที่ ๒๑ (20004310045002000000)
  14. กิจกรรม : พัฒนาครูเพื่อการจัดการเรียนรู้สู่ฐานสมรรถนะ (660010400000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
14.1  คชจ.ค.พัฒนาครูเพื่อการจัดการเรียนรู้สู่ฐานสมรรถนะเชิงรุก (ง 241/ ครั้งที่ 195 ลว. 16  ม.ค. 2566) [ใบจัดสรร] กลุ่มนิเทศฯ  40,000.00  0.00  0.00  36,000.00  4,000.00 90.00
- รวม  40,000.00  0.00 0.00 36,000.00 4,000.00 90.00 -
  แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ศตวรรษที่ ๒๑ (20004310045002000000)
  15. กิจกรรม : พัฒนาศูนย์ HCEC (660010300000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
15.1  คชจ.เดินทางผอ.กลุ่มพัฒ (ง 241/512 ครั้งที่ 296 ลว. 10  ก.พ. 2566) กลุ่มพัฒนาบุคลากร  1,100.00  0.00  0.00  1,100.00  0.00 100.00
- รวม  1,100.00  0.00 0.00 1,100.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ (092212)
  ผลผลิตรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ (20004350002002000000)
  16. กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ (7945600000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
16.1  ประกันสังคมพ.ราชการและกองทุนเงินทดแทนต.ค.-ก.พ.66 (ง 241/4811 ครั้งที่ 7 ลว. 25  ต.ค. 2565) [ใบเงินงวด] กลุ่มการเงิน  309,000.00  0.00  0.00  202,278.00  106,722.00 65.46
16.3  ประกันส.พ.ราชการ(241/400ลว.22ก.พ.66) (ง 241/332 ครั้งที่ 332 ลว. 22  ก.พ. 2566) งบโรงเรียน  159,000.00  0.00  0.00  53,250.00  105,750.00 33.49
- รวม  468,000.00  0.00 0.00 255,528.00 212,472.00 54.60 -
  แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ (092212)
  ผลผลิตค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิต (20004140008002000000)
  17. กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ (667945)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
17.1  ค่าเช่าบ้านต.ค.65-ก.พ.66 (ง 241/5197 ครั้งที่ 67 ลว. 14  พ.ย. 2565) [ใบเงินงวด] กลุ่มการเงิน  1,257,500.00  0.00  0.00  1,171,500.00  86,000.00 93.16
17.3  ค่าเช่าบ้านมี.ค.-พ.ค. (ง 241/709 ครั้งที่ 679 ลว. 23  ก.พ. 2566) งบสำนักงาน  754,500.00  0.00  0.00  241,500.00  513,000.00 32.01
- รวม  2,012,000.00  0.00 0.00 1,413,000.00 599,000.00 70.23 -
  แผนงาน : บูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (20004660002600000)
  โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (20004560037002000000)
  18. กิจกรรม : เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (660002600000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
18.1  กำกับติดตามโครงการ ร.ร.สุจริต (ง 241/502 ครั้งที่ 290 ลว. 10  ก.พ. 2566) กลุ่มกฏหมาย  10,000.00  0.00  0.00  2,864.00  7,136.00 28.64
- รวม  10,000.00  0.00 0.00 2,864.00 7,136.00 28.64 -
- รวมงบประมาณทั้งหมด  9,036,266.00  0.00 0.00 5,658,972.34 3,377,293.66 62.63  -
ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอยุธยา เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา