สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอยุธยา เขต 2
   
รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2566
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  ผลผลิตผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา (20004660008000000)
  1. กิจกรรม : โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย (0008000000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
1.1  คชจ.เดินทาง (ง 241/1282 ครั้งที่ 1 ลว. 29  มี.ค. 2566) กลุ่มนิเทศฯ  4,800.00  0.00  0.00  2,960.00  1,840.00 61.67
1.2  คชจ.บ้านวิทยศาสตร์น้อย (ง 241/ ครั้งที่ 683 ลว. 18  ก.ค. 2566) งบโรงเรียน  6,000.00  0.00  0.00  0.00  6,000.00 0.00
- รวม  10,800.00  0.00 0.00 2,960.00 7,840.00 27.41 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (20004660009200000)
  2. กิจกรรม : การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับร.ร.ปกติ (0516400000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
2.1  บริหารจัดการในเขตพื้นที่ (ง 241/4881 ครั้งที่ 16 ลว. 27  ต.ค. 2565) [ใบเงินงวด] กลุ่มการเงิน  3,000,000.00  0.00  0.00  3,060,617.41  -60,617.41 102.02
2.3  ตอบแทนสอนศาสนาอิสลาม (ง 241/126 ครั้งที่ 193 ลว. 12  ม.ค. 2566) [ใบเงินงวด] งบโรงเรียน  352,000.00  0.00  0.00  345,688.00  6,312.00 98.21
2.5  ค่าเช่าที่ดินวัดฤาไชย (ง 241/260 ครั้งที่ 227 ลว. 25  ม.ค. 2566) [ใบเงินงวด] งบโรงเรียน  1,200.00  0.00  0.00  1,200.00  0.00 100.00
2.7  ประเมินผู้เรียน NT (ง 241/365 ครั้งที่ 264 ลว. 3  ก.พ. 2566) กลุ่มนิเทศฯ  5,370.00  0.00  0.00  4,650.00  720.00 86.59
2.8  บริหารจัดการในเขตพื้นที่ (ง 241/2531 ครั้งที่ 619 ลว. 26  มิ.ย. 2566) งบสำนักงาน  1,000,000.00  0.00  0.00  689,839.73  310,160.27 68.98
2.9  ปป.ซ่อมระบบไฟฟ้าวัดโพธิ์(แจ่มวิทยาคาร) (ง 241/2592 ครั้งที่ 627 ลว. 30  มิ.ย. 2566) งบโรงเรียน  266,800.00  0.00  0.00  0.00  266,800.00 0.00
2.10  ตอบแทนสอนศาสนา (ง 241/3783 ครั้งที่ 661 ลว. 11  ก.ค. 2566) งบโรงเรียน  472,000.00  0.00  0.00  0.00  472,000.00 0.00
2.11  ตอบแทนอิสลาม (ง 241/3135 ครั้งที่ 729 ลว. 4  ส.ค. 2566) งบโรงเรียน  56,000.00  0.00  0.00  0.00  56,000.00 0.00
2.12  ควบคุมงานก่อสร้างม่วงหวาน (ง 241/ ครั้งที่ 737 ลว. 7  ส.ค. 2566) งบโรงเรียน  7,350.00  0.00  0.00  0.00  7,350.00 0.00
- รวม  5,160,720.00  0.00 0.00 4,101,995.14 1,058,724.86 79.48 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (20004660009200000)
  3. กิจกรรม : การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับร.ร.ปกติ(บริหารในเขตพื้นที่) (0516400034)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
3.1  ค่าบริหารจัดการสำนักงานครั้งที่ 2 (ง 241/824 ครั้งที่ 352 ลว. 1  มี.ค. 2566) งบสำนักงาน  1,000,000.00  0.00  0.00  587,580.87  412,419.13 58.76
3.2  ค่าบริหารจัดการสำนักงานครั้งที่ 3 (ง 241/3458 ครั้งที่ 780 ลว. 18  ส.ค. 2566) งบสำนักงาน  100,000.00  0.00  0.00  0.00  100,000.00 0.00
- รวม  1,100,000.00  0.00 0.00 587,580.87 512,419.13 53.42 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (20004660009200000)
  4. กิจกรรม : การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับร.ร.ปกติ(เทคโนโลยีขั้นพื้นฐาน) (0516400063)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
4.1  คชจ.เดินทางประชุมพัฒนาบุคลากรด้านสารสนเทศเพื่อบริหาร (ง 241/ ครั้งที่ 580 ลว. 12  มิ.ย. 2566) กลุ่มส่งเสริมทางไกล  1,000.00  0.00  0.00  0.00  1,000.00 0.00
4.2  พัฒนาส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล (ง 241/2716 ครั้งที่ 649 ลว. 7  ก.ค. 2566) กลุ่มส่งเสริมทางไกล  16,000.00  0.00  0.00  0.00  16,000.00 0.00
4.3  ปป.เทคโนโลยี (ง 241/2819 ครั้งที่ 672 ลว. 13  ก.ค. 2566) งบสำนักงาน  5,000.00  0.00  0.00  0.00  5,000.00 0.00
4.4  พัฒนาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (ง 241/3000 ครั้งที่ 700 ลว. 21  ก.ค. 2566) งบสำนักงาน  4,400.00  0.00  0.00  0.00  4,400.00 0.00
4.5  ค่าใช้จ่ายในการประชุม (ง 241/3201 ครั้งที่ 734 ลว. 7  ส.ค. 2566) กลุ่มอำนวยการ  1,300.00  0.00  0.00  0.00  1,300.00 0.00
- รวม  27,700.00  0.00 0.00 0.00 27,700.00 0.00 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (20004660009200000)
  5. กิจกรรม : การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับร.ร.ปกติ(สนับสนุนการศึกษาบังคับ) (0516405272)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
5.1  สมทบกองทุนทดแทน (ง 241/167 ครั้งที่ 201 ลว. 17  ม.ค. 2566) [ใบจัดสรร] งบสำนักงาน  35,496.00  0.00  0.00  18,000.00  17,496.00 50.71
5.3  ค่าอินเทอร์เน็ต (ง 241/195 ครั้งที่ 207 ลว. 19  ม.ค. 2566) [ใบเงินงวด] งบโรงเรียน  1,791,600.00  0.00  0.00  1,834,455.74  -42,855.74 102.39
5.5  ค่าอินเทอร์เน็ต (ง 241/2591 ครั้งที่ 625 ลว. 30  มิ.ย. 2566) งบโรงเรียน  895,800.00  0.00  0.00  356,144.79  539,655.21 39.76
- รวม  2,722,896.00  0.00 0.00 2,208,600.53 514,295.47 81.11 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (20004660009200000)
  6. กิจกรรม : การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับร.ร.ปกติ(พัฒนาประสิทธิภาพ) (0516406317)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
6.1  คชจ.เดินทางด้านการอ่านออกเขียนได้ (ง 241/566 ครั้งที่ 308 ลว. 13  ก.พ. 2566) กลุ่มนิเทศฯ  3,400.00  0.00  0.00  0.00  3,400.00 0.00
6.2  คชจ.ในการประชุม (ง 241/2029 ครั้งที่ 546 ลว. 23  พ.ค. 2566) กลุ่มนิเทศฯ  2,000.00  0.00  0.00  0.00  2,000.00 0.00
6.3  คชจ.เดินทางประชุมวิจัยพัฒนาระบบราชการ 4.0 (ง 241/2502 ครั้งที่ 603 ลว. 23  มิ.ย. 2566) กลุ่มนิเทศฯ  6,000.00  0.00  0.00  0.00  6,000.00 0.00
- รวม  11,400.00  0.00 0.00 0.00 11,400.00 0.00 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (20004660009200000)
  7. กิจกรรม : การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับร.ร.ปกติ(พัฒนาหลักสูตรที่หลากหลาย) (0516452034)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
7.1  ส่งเสริมสนับสนุนการให้ข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนรู้ (ง 241/5054 ครั้งที่ 54 ลว. 8  พ.ย. 2565) [ใบเงินงวด] กลุ่มนิเทศฯ  5,000.00  0.00  0.00  0.00  5,000.00 0.00
7.3  คชจ.อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการสอนด้านการอ่านเขียนไทย (ง 241/1387 ครั้งที่ 456 ลว. 5  เม.ย. 2566) งบสำนักงาน  1,000.00  0.00  0.00  0.00  1,000.00 0.00
7.4  พัฒนาหลักสูตร (ง 241/2953 ครั้งที่ 689 ลว. 18  ก.ค. 2566) งบโรงเรียน  40,120.00  0.00  0.00  0.00  40,120.00 0.00
- รวม  46,120.00  0.00 0.00 0.00 46,120.00 0.00 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (20004660009200000)
  8. กิจกรรม : การจัดการศึกษามัธยมศึกษาสำหรับร.ร.ปกติ(พัฒนาครูอย่างมีประสิทธิภาพ)) (0516551999)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
8.1  ค่าใช้จ่ายในการอบรมเสริมสร้างกลุ่มผู้นำ PA Support Team (ง 241/5365 ครั้งที่ 93 ลว. 28  พ.ย. 2565) [ใบเงินงวด] กลุ่มนิเทศฯ  10,000.00  0.00  0.00  0.00  10,000.00 0.00
8.3  คชจ.เดินทางประุชุมพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (ง 241/2329 ครั้งที่ 577 ลว. 9  มิ.ย. 2566) กลุ่มบริหารบุคคล  4,480.00  0.00  0.00  0.00  4,480.00 0.00
8.4  คชจ.ตรวจและประเมินผลงาน (ง 241/3002 ครั้งที่ 702 ลว. 21  ก.ค. 2566) งบโรงเรียน  155,050.00  0.00  0.00  0.00  155,050.00 0.00
- รวม  169,530.00  0.00 0.00 0.00 169,530.00 0.00 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (20004660009200000)
  9. กิจกรรม : การจัดการศึกษามัธยมศึกษตอนต้นสำหรับร.ร.ปกติ(ส่งเริมเรียนรู้) (0516590691)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
9.1  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ (ง 241/2953 ครั้งที่ 689 ลว. 18  ก.ค. 2566) งบสำนักงาน  10,000.00  0.00  0.00  0.00  10,000.00 0.00
- รวม  10,000.00  0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (20004660009200000)
  10. กิจกรรม :ส่งเสริมให้บุคคลได้รับสิทธิโอกาสทางการศึกษาพื้นฐานทั่วถึงสอดคล้องตามบริบท  (5201500000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
10.1  คชจ.ดำเนินการรับนร. (ง 241/ ครั้งที่ 107 ลว. 6  ธ.ค. 2565) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  11,000.00  0.00  0.00  4,000.00  7,000.00 36.36
10.3  คชจ.ในการประชุมโรงแรมเชียงใหม่ภูคิผอ.ส่งเสริม (ง 241/ ครั้งที่ 125 ลว. 14  ธ.ค. 2565) [ใบเงินงวด] กลุ่มส่งเสริมการสึกษา  5,500.00  0.00  0.00  5,500.00  0.00 100.00
10.5  คชจ.เดินทางประชุมทำบรรณาธิการกิจร่างคู่มือการจัดการศึกษาสำหรับคนไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎร์ (ง 241/692 ครั้งที่ 324 ลว. 22  ก.พ. 2566) กลุ่มนิเทศฯ  2,100.00  0.00  0.00  2,000.00  100.00 95.24
10.6  คชจ.อบรม (ง 241/1702 ครั้งที่ 493 ลว. 1  พ.ค. 2566) กลุ่มนิเทศฯ  1,500.00  0.00  0.00  0.00  1,500.00 0.00
10.7  ค่าใช้จ่ายแข่งขันวิชาการนร.ตามพระราชดำริ (ง 241/ ครั้งที่ 667 ลว. 13  ก.ค. 2566) งบโรงเรียน  17,000.00  0.00  0.00  0.00  17,000.00 0.00
10.8  คชจ.พื้นฐานบุคคล ครอบครัว (ง 241/2953 ครั้งที่ 689 ลว. 18  ก.ค. 2566) งบโรงเรียน  7,000.00  0.00  0.00  0.00  7,000.00 0.00
- รวม  44,100.00  0.00 0.00 11,500.00 32,600.00 26.08 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (20004660009200000)
  11. กิจกรรม : การช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายทางสังคม (6240800000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
11.1  ค่าใช้จ่ายเดินทางโครงการอบรมจนท.ส่งเสริมความประพฤตินร. (ง 241/5750 ครั้งที่ 148 ลว. 20  ธ.ค. 2565) [ใบเงินงวด] งบโรงเรียน  1,200.00  0.00  0.00  1,152.00  48.00 96.00
11.3  คชจ.เดินทาง 2 รุ่นอบรมตรวจสอบจาก สตง. (ง 241/125 ครั้งที่ 2000 ลว. 12  ม.ค. 2566) กลุ่มการเงิน  2,000.00  0.00  0.00  1,910.00  90.00 95.50
11.4  คชจ.ขยายผลจำนวนเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินร. (ง 241/686 ครั้งที่ 323 ลว. 22  ก.พ. 2566) งบโรงเรียน  10,000.00  0.00  0.00  10,000.00  0.00 100.00
11.5  คชจ.ดูแลช่วยเหลือคุ้มครองนร. (ง 241/1230 ครั้งที่ 421 ลว. 27  มี.ค. 2566) งบโรงเรียน  30,000.00  0.00  0.00  0.00  30,000.00 0.00
11.6  คชจ.สร้างความเข้มแข็งศูนย์แนะแนวปจ.จังหวัด (ง 241/ ครั้งที่ 608 ลว. 23  มิ.ย. 2566) กลุ่มนิเทศฯ  9,000.00  0.00  0.00  9,000.00  0.00 100.00
11.7  คชจ.เดินทางบรรณาธิการกิจแผนแนะแนว (ง 241/2549 ครั้งที่ 620 ลว. 28  มิ.ย. 2566) กลุ่มนิเทศฯ  1,500.00  0.00  0.00  0.00  1,500.00 0.00
11.8  ช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายทางส. (ง 241/2953 ครั้งที่ 689 ลว. 18  ก.ค. 2566) งบโรงเรียน  5,000.00  0.00  0.00  0.00  5,000.00 0.00
- รวม  58,700.00  0.00 0.00 22,062.00 36,638.00 37.58 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (20004660009200000)
  12. กิจกรรม : การจัดการศึกษาม.ต้นสำหรับร.ร.ปกติ (660516500000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
12.1  ตอบแทนสอนศาสนาอิสลาม (ง 241/126 ครั้งที่ 193 ลว. 12  ม.ค. 2566) งบโรงเรียน  88,000.00  0.00  0.00  88,000.00  0.00 100.00
- รวม  88,000.00  0.00 0.00 88,000.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (20004660009200000)
  13. กิจกรรม : การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสำหรับร.ร.ปกติด (660516500000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
13.1  ค่าเช่าที่ดินร.ร.สินสังวาลย์ (ง 241/124 ครั้งที่ 189 ลว. 12  ม.ค. 2566) งบโรงเรียน  35,000.00  0.00  0.00  35,000.00  0.00 100.00
- รวม  35,000.00  0.00 0.00 35,000.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  ผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (20004350003002000000)
  14. กิจกรรม : ส่งเสริมศักยภาพในการเรียนระดับม.ต้นส่งเสริมสอนจีนสู่สากล (665019432857)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
14.1  ค่าจ้างครูจีน (ง 241/233 ครั้งที่ 216 ลว. 20  ม.ค. 2566) งบโรงเรียน  135,000.00  0.00  0.00  139,478.00  -4,478.00 103.32
14.2  คชจ.เดินทางสอนประวัติศาสตร์ศตวรรษที่21 (ง 241/334 ครั้งที่ 0 ลว. 1  ก.พ. 2566) งบโรงเรียน  5,000.00  0.00  0.00  0.00  5,000.00 0.00
- รวม  140,000.00  0.00 0.00 139,478.00 522.00 99.63 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (20004350002002000000)
  15. กิจกรรม : การจัดการศึกษาม.ต้นสำหรับร.ร.ปกติสนับสนุนความเข้มแข็งในการพัฒนาครู (660516551999)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
15.1  คชจ.เดินทางพัฒนางานนิเทศการศึกษา (ง 241/253 ครั้งที่ 231 ลว. 25  ม.ค. 2566) กลุ่มนิเทศฯ  1,000.00  0.00  0.00  0.00  1,000.00 0.00
- รวม  1,000.00  0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (20004350002002000000)
  16. กิจกรรม :การจัดการศึกษาม.ต้นสำหรับร.ร.ปกติ (660516552018)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
16.1  คชจ.พัฒนาความสามารถทางวิาการระดับนานาชาติ (ง 241/567 ครั้งที่ 304 ลว. 13  ก.พ. 2566) กลุ่มนิเทศฯ  5,300.00  0.00  0.00  5,300.00  0.00 100.00
- รวม  5,300.00  0.00 0.00 5,300.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ศตวรรษที่ ๒๑ (20004310045002000000)
  17. กิจกรรม : พัฒนาครูเพื่อการจัดการเรียนรู้สู่ฐานสมรรถนะ (660010400000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
17.1  คชจ.ค.พัฒนาครูเพื่อการจัดการเรียนรู้สู่ฐานสมรรถนะเชิงรุก (ง 241/ ครั้งที่ 195 ลว. 16  ม.ค. 2566) [ใบจัดสรร] กลุ่มนิเทศฯ  40,000.00  0.00  0.00  40,000.00  0.00 100.00
- รวม  40,000.00  0.00 0.00 40,000.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ศตวรรษที่ ๒๑ (20004310045002000000)
  18. กิจกรรม : พัฒนาศูนย์ HCEC (660010300000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
18.1  คชจ.เดินทางผอ.กลุ่มพัฒ (ง 241/512 ครั้งที่ 296 ลว. 10  ก.พ. 2566) กลุ่มพัฒนาบุคลากร  1,100.00  0.00  0.00  1,100.00  0.00 100.00
- รวม  1,100.00  0.00 0.00 1,100.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โครงการร.ร.คุณภาพประจำตำบล (20004310116005000001)
  19. กิจกรรม : ร.ร.คุณภาพประจำตำบล (660003600000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
19.1  คชจ.ดำเนินโครงการร.ร.คุณภาพประจำตำบล (ง 241/1962 ครั้งที่ 529 ลว. 16  พ.ค. 2566) งบโรงเรียน  50,000.00  0.00  0.00  35,510.00  14,490.00 71.02
- รวม  50,000.00  0.00 0.00 35,510.00 14,490.00 71.02 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา (0442)
  พัฒนาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (20004420047002000000)
  20. กิจกรรม : การส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล (668618400000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
20.1  คชจ.ทำชุดกิจกรรมการเรียนรู้สื่อ 60 พรรษา (ง 241/2048 ครั้งที่ 550 ลว. 24  พ.ค. 2566) กลุ่มส่งเสริมทางไกล  19,472.00  0.00  0.00  19,471.92  0.08 100.00
20.2  คชจ.เดินทาง (ง 241/3312 ครั้งที่ 753 ลว. 15  ส.ค. 2566) งบสำนักงาน  1,600.00  0.00  0.00  0.00  1,600.00 0.00
- รวม  21,072.00  0.00 0.00 19,471.92 1,600.08 92.41 -
  แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ (092212)
  ผลผลิตรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ (20004350002002000000)
  21. กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ (7945600000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
21.1  ประกันสังคมพ.ราชการและกองทุนเงินทดแทนต.ค.-ก.พ.66 (ง 241/4811 ครั้งที่ 7 ลว. 25  ต.ค. 2565) [ใบเงินงวด] กลุ่มการเงิน  309,000.00  0.00  0.00  298,278.00  10,722.00 96.53
21.3  ประกันส.พ.ราชการ(241/400ลว.22ก.พ.66) (ง 241/332 ครั้งที่ 332 ลว. 22  ก.พ. 2566) งบโรงเรียน  159,000.00  0.00  0.00  106,500.00  52,500.00 66.98
21.4  ประกันส. (ง 241/1477 ครั้งที่ 471 ลว. 12  เม.ย. 2566) งบสำนักงาน  750.00  0.00  0.00  0.00  750.00 0.00
21.5  ประกันส.พ.ราชการ241/2030 (ง 241/2030 ครั้งที่ 549 ลว. 23  พ.ค. 2566) งบโรงเรียน  162,000.00  0.00  0.00  108,000.00  54,000.00 66.67
- รวม  630,750.00  0.00 0.00 512,778.00 117,972.00 81.30 -
  แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ (092212)
  ผลผลิตค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิต (20004140008002000000)
  22. กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ (667945)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
22.1  ค่าเช่าบ้านต.ค.65-ก.พ.66 (ง 241/5197 ครั้งที่ 67 ลว. 14  พ.ย. 2565) [ใบเงินงวด] กลุ่มการเงิน  1,257,500.00  0.00  0.00  1,195,500.00  62,000.00 95.07
22.3  ค่าเช่าบ้านมี.ค.-พ.ค. (ง 241/709 ครั้งที่ 679 ลว. 23  ก.พ. 2566) งบสำนักงาน  754,500.00  0.00  0.00  726,000.00  28,500.00 96.22
22.4  ค่าเช่้าบ้านมิ.ย.-ส.ค.66 (ง 241/2424 ครั้งที่ 595 ลว. 16  มิ.ย. 2566) งบสำนักงาน  809,500.00  0.00  0.00  547,779.00  261,721.00 67.67
- รวม  2,821,500.00  0.00 0.00 2,469,279.00 352,221.00 87.52 -
  แผนงาน : บูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (20004660002600000)
  โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (20004560037002000000)
  23. กิจกรรม : เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (660002600000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
23.1  กำกับติดตามโครงการ ร.ร.สุจริต (ง 241/502 ครั้งที่ 290 ลว. 10  ก.พ. 2566) กลุ่มกฏหมาย  10,000.00  0.00  0.00  2,864.00  7,136.00 28.64
23.2  คชจ.โรงเรียนสุจริต (ง 241/1226 ครั้งที่ 424 ลว. 27  มี.ค. 2566) งบโรงเรียน  60,000.00  0.00  0.00  32,300.00  27,700.00 53.83
- รวม  70,000.00  0.00 0.00 35,164.00 34,836.00 50.23 -
  แผนงาน : บูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (20004660002600000)
  โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (20004560037002000000)
  24. กิจกรรม : การบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใส (660006000000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
24.1  คชจ.เดินทางอบรมคุณธรรมและความโปร่งใส (ง 241/1231 ครั้งที่ 423 ลว. 27  มี.ค. 2566) งบสำนักงาน  2,400.00  0.00  0.00  2,336.00  64.00 97.33
- รวม  2,400.00  0.00 0.00 2,336.00 64.00 97.33 -
  แผนงาน : บูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (20004660002600000)
  โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (20004560037002000000)
  25. กิจกรรม : เสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ (660006800000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
25.1  ค่าใช้จ่ายดำเนินกิจกรรมโครงการสนง.สุจริต (ง 241/1378 ครั้งที่ 455 ลว. 5  เม.ย. 2566) งบสำนักงาน  40,000.00  0.00  0.00  24,500.00  15,500.00 61.25
- รวม  40,000.00  0.00 0.00 24,500.00 15,500.00 61.25 -
- รวมงบประมาณทั้งหมด  13,308,088.00  0.00 0.00 10,342,615.46 2,965,472.54 77.72  -
ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอยุธยา เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา